KARUP VANDVÆRK 19. marts 2019

VEDTÆGTER FOR KARUP VANDVÆRK

§ 1

Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Karup Vandværk. Selskabet har hjemsted i Viborg Kommune.

Formål

§ 2

Selskabets formål er - i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ - at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelse og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål og deraf afledte forhold.

Medlemmer

§ 3

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

Har de enkelte ejerlejligheder ikke separat vandforsyning og egne hovedmålere, er ejerforeningen medlem.

For almennyttige boligbyggerier er medlemmet den afdeling, der er noteret som adkomsthaver i tingbogen.

For andelsboliger er det andelsboligforeningen, der er medlem.

Medlemmernes rettigheder

§ 4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.

Ved indmeldelse udleveres - hvis ønsket - vedtægter, regulativ og gældende takstblad. I øvrigt henviser til foreningens hjemmeside.

Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

§ 5

For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag, samt for alle øvrige forpligtelser hæfter medlemmerne subsidiært *, personligt og pro rata** . *Subsidiært. Kreditorerne kan først gøre krav gældende overfor andelshaverne, hvis det har vist sig umuligt at opnå dækning hos selskabet.

**Pro rata. Medlemmer hæfte alene i et forhold, der svarer til fordelingstallet (hovedanlægsbidraget).

Ved manglende betaling af restancer er ethvert medlem, som udlejer parcelhuse eller ejerlejligheder, ansvarlig for sine eventuelle lejere og hæfter for manglende betalinger. Dette gælder uanset antal af parcelhuse/ejerlejligheder, som ejeren udlejer.

Ved udlejningsejendomme, med to eller flere lejemål og separate hovedmålere samt individuel afregning, hæfter lejerne direkte over for selskabet, hvorfor evt. restancer ikke kan sendes videre til boligselskabet.

Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom er pågældende – ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

Udtræden af selskabet

§ 6

Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse, ekspropriation (forudsat vandforbrugende virksomhed ophører), grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Desuden kan et medlem ekskluderes af selskabet p.g.a. manglende betaling af restance, der ikke har kunnet inddrives.

Før udtræden kan finde sted skal medlemmets andel af selskabets evt. gæld indbetales. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes i andelsselskabets formue/aktiver, ligesom eventuelle omkostninger i f.m. udtrædelsen afholdes af medlemmet.

Ved udtræden af selskabet afbrydes vandforsyningen.

Levering til ikke-medlemmer (købere)

§ 7

Institutioner som ifølge deres natur eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge særlige omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.

Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvis dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

Købere har ret til at deltage i selskabets aktiviteter, samt overvære generalforsamlinger og har taleret, men ingen stemmeret.

Anlæg og ledningsnet

§ 8

Selskabet har ejendomsretten over hele produktions- og forsyningsanlægget inkl. stikledning til stophane, normalt placeret i skel til pågældende medlems matrikel, samt til forbrugsmåler placeret enten i målerbrønd eller i selve installationen. Jordledning fra stophane til bebyggelse betales af ejeren, og er såvel som installationen i ejendommen ejerens ansvar, hvad angår vedligeholdelse mv.

Selskabet er berettiget til at føre forsyningsledninger over medlemmernes ejendomme/ matrikler, samt at kunne foretage nødvendige reparationer. Såfremt der ved arbejde af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter gældende takster fastsat erstatning. Retten til sådanne ledninger og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen/matriklen tinglyst deklaration, betalt af selskabet.

Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt eller nødvendigt for selskabet at føre en stikledning over en tredje persons grund - end det medlem stikledningen skal forsyne -, er tredje personen forpligtiget til at acceptere dette.

Indskrænkninger i vandleverancen

§ 9

Vandspild er ikke tilladt, herunder undladelse af ved observerede utætheder eller direkte brud på jordledninger fra skel til beboelse eller i selve installationen – straks – at foranstalte vandspildet stoppet, samt at gennemføre nødvendige reparationer. 

Hverken medlemmer eller købere jf. § 7, må etablere vandforsyning af evt. boligenheder og til erhvervsbrug uden forudgående godkendelse af selskabet. Selskabet er berettiget til, afhængig af givne omstændigheder, jf. takstblad, at opkræve yderligere fast årlig betaling pr. boligenhed/erhverv, samt opkræve et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen.

Generalforsamling

§ 10

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 7 dages varsel ved annoncering med angivelse af dagsorden eller ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem.

Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling - annonceres primo februar - skal være bestyrelsens formand i hænde senest den 20. februar.

Modtagne forslag skal ved henvisning til foreningens hjemmeside offentliggøres ved indkaldelsen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af 1 revisor og 2 revisorsuppleanter

8. Eventuelt

Genvalg kan finde sted. Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg, dog kan et medlem fritages for valg i lige så lang tid, som pågældende tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller som revisor.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10% af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden for 2 måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal offentliggøres med indkaldelsen.

Over de på generalforsamlingen foretagne handlinger og trufne beslutninger udfærdiges referat, der underskrives af dirigenten.

Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Stemmeret og afstemninger

§ 11

Hvert medlem (andelshaver) har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme. Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end 1 fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve skriftlig/ hemmelig afstemning. Ved personvalg gennemføres altid skriftlig afstemning. 

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.

Såvel ved ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændringer at mindst 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for, og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenteret på den pågældende generalforsamling. Er kun den første af disse betingelser opfyldt, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling eller genfremsætte forslaget på næste års ordinære generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages ved simpel stemmeflerhed af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende medlemmernes hæftelse jf. § 5 kan ikke ændres af nogen generalforsamling før alle lån og øvrige forpligtelser er fuldt tilbagebetalt eller er godkendt af långiveren.

Bestyrelsen

§ 12

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år.

Herudover vælges hvert år 2 suppleanter for 1 år afgangen, der ved afgang fra bestyrelsen indtræder efter opnået stemmetal eller - ved genvalg - efter anciennitet som suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol/referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen har ansvar for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægter og regulativ, samt ansvar for regnskabsførelsen og opstilling af årsregnskab, takstblad og budget. Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete afvigelser eller manglende betaling pålægge medlemmer/overtræderen en særafgift, som skal fremgå af de i takstbladet anførte gebyrer.

Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter eget skøn nødvendige udgifter til administration, drift, reparation og vedligeholdelse.

Anlægsvirksomhed - ud over uopsættelige pålagte opgave eller henstillinger fra myndighede – der i foreningens investeringsplan overstiger det vedtagne budget inklusiv evt. henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Bestyrelsesmedlemmer kan modtage honorar jf. § 10, og har ret til godtgørelse efter statens regler og takster for påkrævede rejser vedrørende varetagelse af funktionen.

Tegningsret

§ 13

Selskabet tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Prokura til anvisning af løbende driftsudgifter i f.m. den daglige drift kan meddeles til ansatte.

Alle øvrige udgifter skal godkendes - forud for udbetalingen - af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift. 

Regnskab

§ 14

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Den årlige overdækning (overskud), der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Bestyrelsen bemyndiges desuden til - i fornødent omfang - at søge konsulentbistand/revisorbistand for opstilling og udarbejdelse af årsregnskab.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

Opløsning

§ 15

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 2/3 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 11 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

Ikrafttræden

§ 16

Nærværende vedtægter er forelagt til vedtagelse på den ordinære generalforsamling den 14. marts 2018 med endelig vedtagelse på den efterfølgende ekstraordinære-/ordinære generalforsamling den: 19. marts 2019.

Afløser tidligere vedtægter og træder i kraft som anført.

Ikrafttræden den: 19. marts 2019.

 

Formand __________________________

Niels Chr. Ravn

Dirigent______________________________ Søren K. Andersen