Driftsstatus

1 - Den 28. Sep. 2018 - 10:35:30 skrev Niels Christian Ravn
Afbrydelse af vandforsyningen til Urfuglevænget og Fasanvænget.
Anførte afbrydelse af vandforsyningen til Urfuglevænget og Fasanvænget forventes først at ske torsdag den 4. oktober 2018.
2 - Den 27. Sep. 2018 - 15:08:23 skrev Niels Christian Ravn
Afbrydelse af vandforsyningen til Urfuglevænget og Fasanvænget.
På grund af omlægning af vandledning ved tunnelbyggeriet på Årestrupvej/jernbanestien vil vandforsyningen til Urfuglevænget og Fasanvænget være afbrudt i nogle timer midt på dagen mandag den 1. oktober 2018.

3 - Den 23. Oct. 2017 - 19:23:20 skrev Niels Christian Ravn
Oplysninger vedrørende chloridazon-desphenyl.
Gennemførte analyser af nedbrydningsstoffer fra pesticider eller pesticiderester: "Chloridazon", "Chloridazon,desphenyl" og "Chloridazon,methyl-desphenyl" viser ingen målelige tilstedeværelse (<0,01 mikrogram/liter).
4 - Den 29. Sep. 2017 - 10:39:16 skrev Niels Christian Ravn
Oplysninger vedrørende chloridazon-desphenyl.
Foranlediget af at der i mange vandforsyninger rundt om i landet er fundet pesticidrester af stoffet "chloridazon-desphenyl" har vandværket bestilt prøvetagning hos Eurofins af ovennævnte stof samt yderligere to beslægtede stoffer. Bestyrelsen forventer ikke at der findes målelige værdier, da der ikke i udpræget grad har været dyrket roer i indvindingsområderne. Skulle der mod forventningerne findes pesticidrester i prøverne har Karup Vandværk gode muligheder for fortsat at levere rent og godt drikkevand til forbrugerne, idet Karup Vandværk har to separate værker med i alt 5 boringer, hvorfor mulighederne for at lukke for en eller flere evt. forurenet boring er tilstede, uden at det går ud over forsyningssikkerheden. Eurofins har meddelt, at de vil gennemføre prøvetagningen så hurtig som muligt vel vidende, at der er mange vandværker, der har bestilt prøvetagning.

Med venlig hilsen
Niels Chr. Ravn
formand
mobil 20734885
5 - Den 26. Feb. 2017 - 10:06:33 skrev Niels Christian Ravn
Misfarvning af vandet
Bestyrelsen beklager at forbrugerne i dele af byen fredag 24/2 og lørdag 25/2 har kunnet observere en farveændring af vandet pga. aflejringer i vandrørene, der har revet sig løs, forårsaget af pumpesvigt på den ene af to vandværker, herved har værkerne kørt mod hinanden, hvilket har vendt strømningsretningen, og oppisket aflejringer fra rørenes inderside. Misfarvningen medfører kosmetiske problemer, og er ikke sundhedsfarlig. Består af jern- og manganilte.
6 - Den 04. Nov. 2016 - 11:35:41 skrev Niels Christian Ravn
Afbrydelse af vandforsyningen til Bregnevej og Godthåbsvej
Vandforsyningen til forbrugere på Godthåbsvej og Bregnevej vil i uge 45, fra mandag den 7. november 2016 og indtil fjernvarmearbejdet er afsluttet, i perioden være afbrudt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
7 - Den 17. May. 2016 - 11:09:52 skrev Niels Christian Ravn
Restancebetaling
Udlejede parcelhuse
Hvis der er tale om udlejning af et parcelhus, er det altid ejeren, der hæfter for vandregningen. I nogle tilfælde har vandværket en aftale med ejer eller lejer, om at sende vandregningen direkte til lejer. Ejeren af huset hæfter ved lejers manglende betaling. Dette gælder uanset antallet af parcelhuse, som ejeren udlejer.


Vandværkets bestyrelse anmoder om, at der ved observationer af uregelmæssigheder i vandforsyningen såsom brud på ledningsnettet, åbne brandhaner eller utætheder ved stophaner og lignende, hurtigst muligt rettes henvendelse til værkets driftsbestyrer:

Vagthavende 20 25 50 30

Der herefter vil tage aktion og iværksætte det fornødne. Opnås ikke kontakt til driftsbestyreren. Anmodes om, at der ringes til en af de øvrige under afsnittet ”Kontakt” anførte, enten Forretningsføreren eller en i bestyrelsen. Vandværkets bestyrelse vil gøre opmærksomt på, at vandværkets ansatte kun aflønnes for et aftalt antal arbejdstimer pr. uge, og ikke betales for tilkald døgnet rundt. Der kan derfor ved uregelmæssigheder i vandforsyningen være situationer, hvor afhjælpningen af driftsforstyrrelser må afvente tilstedeværelse af personel. Bestyrelsen vurderer pt., at denne model ud fra økonomiske årsager opfylder forbrugernes ønsker om levering af vand til den økonomiske mest forsvarlige pris. Vel vidende, at uregelmæssigheder i vandforsyningen, ved eksempelvis brud på ledningsnettet, er ubehagelig og ofte ubelejligt, men heldigvis ikke medfører katastrofale eller livstruende situationer.